Сайт за София

Имоти и полезна информация

ПОЛЕЗНО

Манастирите в България

Манастирите в България ресурс за туризъм, полезна информация от експертите по почивки в България – holidaybulgaria.com. Там ще намерите подробна информация за топ 10 манастири в България

Манастирите в България

Изследователската ми работа започна и протече през следните етапи:

 1. Избор, формулиране на темата и обосновка на необходимостта от разработването й;
 2. Набиране на информация за развитието на религиозния туризъм в България, за възникването и обособяването на манастирите в страната;
 3. Проучване на научната литература, подбор и обработване на информацията и анализ на основните материали;
 4. Избор на най-подходящи методи, с оглед постигане на по-голяма ефективност от изследователската дейност;
 5. Класификация на манастирите по значимост, оценка на състоянието им и степента на тяхната атрактивност.

За постигане на по-добри научни и практико- приложни резултати използвах няколко изследователски метода, а именно:

 1. Екстедиционо – полеви метод. Същия ми даде възможност да се запозная със съответните туристически обекти, с тяхното състояние;
 2. Картографски метод. Необходим за проследяване на географското положение на манастирите и тяхната достъпност;
 3. Статистически метод. Използване на статистическа информация за преучване на състоянието на отрасъла;
 4. Описателен метод. Използван за представяне на състоянието на манастирите.

При писането на публикацията съм се ръководил от следните по-важни принципи:

 1. Пространствен принцип. Манастирите са разположени по цялата територия на страната. Отделя се внимание на факта, че гъстотата им в различните райони на страната е различна;
 2. Принципът на динамичност, на развитие и перспективност. В исторически план се наблюдават изменения в разположението, архитектурния вид и използваемостта на манастирите;
 3. Хронологичен принцип. Обектите се поделят в зависимост от епохата към която принадлежат. Манастирите в България са възникнали главно в годините на Първата и Втората българска държава, а днешния си вид са придобили през XIX в или началото на XX в.
 4. Типологичен принцип. Манастирите се разглеждат поотделно като се посочват типологичните им белези.

Настоящата публикация не претендира, че е засегнала и изчерпила всички аспекти на разработваната тема но считам, че с нея придавам известен принос при оценяване на заслугите на манастирите в България като забележителни паметници на културата.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО, а за връзка с нас използвайте следните КОНТАКТИ