Сайт за София

Имоти и полезна информация

Uncategorized

Какви са условията на труд, които се считат за безопасни?

Какви са условията на труд, които се считат за безопасни?

Условията на труд са комбинация от фактори в работната среда и трудовия процес, които влияят върху работата и здравето на работещите в предприятието. Една от най-важните и мащабни области в охраната на труда е осигуряването на най-удобните и безопасни фактори за служителя при изпълнение на неговите функционални задължения.

Ясно е, че на практика има работи, при които не е възможно да се осигури пълна безопасност. Пример са редица индустрии, минни предприятия и преработвателни отрасли първоначално са потенциално опасни. Тогава законодателството предписва да се компенсира вредното въздействие на такива фактори върху служителите – чрез осигуряване на допълнителна почивка, задълженията на работодателя да осигури предпазни средства, да следи здравето и да установи намалено работно време. Ще намерим по-подробно описание на тези обезщетения в съответните норми на Кодекса на труда на Република България.

Подразделение:

За удобство на правното регулиране, за оценка на въздействието на ЗБУТ и необходимостта от прилагане на компенсаторни мерки, всички условия на труд са разделени на групи.

  1. Клас 1 – оптимални условия на работа. Това са обикновени работни места, където вредните фактори не влияят на служителя или не надвишават стандартното ниво;
  2. Клас 2 – допустими условия на работа. Това са работни места, където степента на излагане на вредни фактори не надвишава стандартното ниво, а тялото на служителя се възстановява през периода на почивка или до началото на следващия работен ден;
  3. Клас 3 – вредни условия на труд. Тук нивата на излагане на вредни и опасни производствени фактори надвишават нормативните. В 3-ти клас вредни условия се разграничават четири подкласа. При разделянето на подкласове се вземат предвид последствията от въздействието на вредните фактори и времето, необходимо за възстановяване.
  4. Клас 4 – опасни условия на труд. Вредните и опасни производствени фактори на работните места от този клас представляват заплаха за живота на служителя. Последствията от тяхното въздействие причиняват висок риск от развитие на остро професионално заболяване по време на работа.